Tájékoztató az egykori Észak-Pesti Kórház hasznosításával kapcsolatos kérdésekről

Nemcsak Pestújhely, hanem az egész XV. kerület egyik legrégebben húzódó, megoldandó feladata az egykori Észak-Pesti Kórház elhanyagolt és rendezetlen területének és épületegyüttesének hasznosítása (a továbbiakban: ÉPK Fejlesztés). Hosszú folyamatot követően magyar állam 2014-ben ingyenesen átadta önkormányzatunknak az állami tulajdonban lévő 50%-ot, így a jövőbeni hasznosításra vonatkozó tervek és a  döntéshozatal folyamata a korábbiakhoz képest egyszerűsödött, tekintettel arra, hogy az ingatlan 100%-a önkormányzati tulajdon lett.

Az önkormányzat az ingatlan hasznosítására átfogó szakmai koncepciót és hasznosítási tanulmányt készíttetett. A kerület jövőjére gyakorolt hatását tekintve olyan nagyságrendű fejlesztésről van szó, amelyet csak a helyi politikai erők és a kormányzat egyetértésével és a kerület lakosságának támogatásával lehet megvalósítani. Fontosnak tartjuk, hogy az Önkormányzat a kerület polgárait pontosan tájékoztassa, továbbá rendszeresen meghallgassa véleményüket az ÉPK Fejlesztéssel kapcsolatban.

Egy korábban, az ÉPK-val kapcsolatban, előzetesen végzett, kerületi közvélemény-kutatás eredménye azt mutatja, hogy a lakosság jól ismeri az ingatlan múltját, és fontosnak tartja az ingatlan területének rendezését. A válaszadók elsősorban egészségügyi szolgáltatásokat látnának szívesen, a fiatalabbak számára a családbarát, kisgyermekek számára hasznos funkciók fontosak. A megkérdezettek tudják, hogy az épületállomány rossz állapotú, és a pénzügyi lehetőségek szűkösek, épp ezért többségük uniós források bevonását és jelentős állami támogatást tartott szükségesnek. Az önkormányzat terveinek kidolgozása ezen igények figyelembe vételével kezdődött meg.

A magyar állam a hasznosításra vonatkozó korlátozással adta át a területet az ön kormányzatunknak, melynek megfelelően az elkészült hasznosítási tanulmány összesen hat, az ingatlan területén megvalósítható fejlesztési területet jelöl meg:

 1. Egészségügyi szolgáltatások
 2. Egészségügyi, szociális és oktatási jellegű szolgáltatások
 3. Szociális és ahhoz kapcsolódó, egyéb szolgáltatások
 4. Kulturális, közművelődési feladatok
 5. Sport- és ifjúsági feladatok
 6. Lakhatást, lakást biztosító épületek és feladatok

A fejlesztéshez kapcsolódó, további feladatok még a megfelelő kiszolgáló egységek létrehozása és a nagyterületű park hasznosítása. A tanulmány a fentiek alapján összesen több mint harminc, különböző céllal és feladattal rendelkező szolgáltatás, intézet és intézmény megvalósítására tesz javaslatot. Az elképzelés alapvetően az, hogy az ÉPK területén a jövőben, országosan is egyedülálló módon működő rendelőintézetek, terápiás és rehabilitációs központok, gondozóházak, köz- és felsőoktatási intézmények, sportlétesítmények komplex szolgáltatást nyújtsanak. A szolgáltatások jellege kiegészítené, erősítené egymást, egy részük térítésmentes, bizonyos szolgáltatások azonban fizetős jellegűek lennének.

A nagyszabású tervek szerinti szolgáltatások jelentősen meghaladják a kerület lakosainak várható igényeit és lehetőségeit (az előzetes számítások szerint várhatóan a szolgáltatást igénybe vevők legfeljebb negyede lesz kerületi lakos). Nemcsak a kerületen, hanem a főváros egészén is túlnyúló, regionális jelentőségű projekt megvalósításáról van szó.

A teljes megvalósításhoz szükséges idő tekintetében legalább egy évtizeden át tartó folyamatról beszélhetünk.

A várható költségek a tervezés korai szakaszában még csak becsülhetőek. A teljes fejlesztés bekerülési költsége elérheti a 26-32 milliárd forintot. Ehhez a XV. kerületi Önkormányzat részéről biztosítandó forrásigény, tíz éves időtávot alapul véve összesen 6-7 milliárd forint lehet, évente tehát 600-700 millió forint elkülönítését igényli. Ez egy évtizedes távlatban rendkívüli mértékű elköteleződést jelent, és arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az egyéb, szükséges kerületi fejlesztésekre mennyi forrás jut majd ebben az időszakban.

A tanulmány szerint további probléma, hogy a teljes fejlesztési program végrehajtásához – ugyanezen tíz éves időtartam esetén – évente 1,5-1,8 milliárd Ft külső forrás bevonása szükséges. Az Önkormányzat így kiszolgáltatott a külső forrásoknak, ráadásul a fejlesztést érintő alapvető kérdésekben csak akkor maradhat a kezében a döntés, ha a külső források legalább felét állami és uniós, vagy egyéb pályázati támogatásként tudja bevonni. Az uniós, illetve állami források lehetséges köre azonban bizonytalan, tekintettel arra, hogy az uniós támogatásoknak csak kis részére pályázhat Budapest, a központi költségvetési támogatásra vonatkozóan pedig nem ismerjük a kormányzat szándékát.

A magántőke bevonásának lehetősége korlátozott, egyrészt mert az ÉPK-t illető 15 éves elidegenítési tilalom miatt az ingatlan nem adható el, másrészt a tervek szerint a fizetős funkciók nem kerülhetnek túlsúlyba a térítésmentes szolgáltatásokhoz képest.

A fentiek alapján fontosnak tarjuk, hogy a lakosság tisztában legyen azzal, hogy a megfelelő források biztosítása nélkül a fejlesztés kivitelezhetetlen.

Az ÉPK Fejlesztésnek számos, a kerület gazdaságát, munkaerőpiacát, városképét – mindennapi életét és közérzetét meghatározó, pozitív hatása lehet. Azzal, hogy a XV. kerületi Önkormányzat vált a terület 100%-os tulajdonosává, érvényt tud szerezni a kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek. A jelentős, hét hektáros zöldterület rendbetételével környezetbarát, zöld intézményterület alakítható ki. A kerület szolgáltatási, kereskedelmi szektorát erősítő, megnövekedett forgalom a Pestújhelyi városrészbe vihet életet. Az ingatlanok felértékelődhetnek. Nagyszámú, új adófizető vállalkozás is megjelenhet a kerületben, ez új munkahelyeket eredményezhet. Mivel jelentős kínai és egyéb külföldi érdeklődés mutatkozik a projekt iránt, a kerület gazdasági és kulturális jellegű külkapcsolatai is megerősödhetnek. Az egyedülálló intézmény-együttes jelentősen növelheti kerületünk vonzerejét.

Azonban fel kell hívnunk a lakosság figyelmét a megvalósítást hátráltató vagy akadályozó lehetséges veszélyekre, illetve a beruházás esetleges, hosszú távú negatív hatásaira is. A jelenlegi tömegközlekedési hálózat nem elég a várhatóan nagyobb forgalomhoz, ebben a tekintetben kerületünk jelentősen függ a fővárosi fejlesztési tervek megvalósulásától. (Pl. a Keleti pályaudvar és Újpalota között tervezett villamos-vonal megvalósulása kifejezetten előnyös az ÉPK Fejlesztés szempontjából). A hosszú távú fenntarthatóság szempontjából tekintettel kell lennünk arra, hogy a kerület és a vonzáskörzet lakossága többségének jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé meg magának a fizetőképes egészségügy igénybe vételét. A fejlesztési költségei messze meghaladják a kerületünk teherbírását, a külső források bevonásának lehetősége korlátozott. A teljes beruházás finanszírozása egyelőre rendkívül kiszámíthatatlan. A kivitelezést jelentősen megnehezíti, hogy területen meglévő épületek rossz állapotban vannak, és ezek között nyolc műemléképület található, melyek helyreállítása jelentős többletköltséget jelent.

Az elképzelések megvalósulása elsősorban a kerület lakosságának érdekeit szolgálja és életminőségét, közérzetét javíthatja, de csak abban az esetben, ha hosszú távon is működőképesnek bizonyul. A fejlesztés jelen szakaszában nem állnak rendelkezésre számítások a befektetés hosszú távú megtérülésére vonatkozóan. Nagy terhet jelent az önkormányzat részére, hogy legalább egy évtizeden keresztül biztosítsa a beruházáshoz szükséges forrásokat, és mellette a működési kiadások fedezetét is megteremtse. Jelenleg még nem becsülhető meg az ÉPK Fejlesztés eredményeként várható, esetleges többlet adóbevétel mértéke sem.

Alakosság tájékoztatása nem lehet teljes a fejlesztési lehetőségek vázlatos bemutatása nélkül. Az alábbiakban felsorolt fejlesztések az ÉPK Fejlesztés lehetséges elemei, egyfajta keretet adnak a fejlesztések irányának.

Lehetséges fejlesztések az egészségügyi szolgáltatások területén:

 • Háziorvosi szolgálat, tüdőszűrő és gondozó, fizioterápia
 • Rákospalotai mentőállomás (A mentőállomás ünnepélyes átadására 2012 júliusában került sor.)
 • XV. Kerületi orvosi ügyelet és ügyeletes gyógyszertár
 • Észak-pesti lelki egészség központ
 • Észak-pesti diagnosztikai központ
 • Észak-pesti alvás központ
 • Észak-pesti mozgásszervi rehabilitációs központ
 • Észak-pesti általános rehabilitációs központ
 • Észak-pesti vízgyógyászati központ
 • Észak-pesti allergológiai központ
 • Észak-pesti egynapos sebészeti központ
 • Gyógyturizmus és egyes ágazatai és észak-pesti medhotel

Lehetséges fejlesztések az egészségügyi, szociális és oktatási funkciókhoz kapcsolódóan:

 • A Közép- és Kelet-európai Hagyományos Kínai Orvoslás Oktató és Gyógyító Központja
 • Egyéb közép- és felsőoktatás, felsőfokú szakképzés
 • Komplex idősellátási központ
 • Észak-pesti geriátriai központ
 • Komplex családsegítés – XV. Kerületi Család- és Közösségfejlesztő Intézet

Lehetséges fejlesztések a szociális ellátáshoz kapcsolódóan:

 • Támogatott lakhatás értelmi fogyatékosok számára
 • „Fecskeház”

 Lehetséges fejlesztések a kulturális, közművelődési funkciók területén:

 • Összművészeti központ – pestújhelyi  művészeti centrum
 • Szabadtéri kulturális, művészeti, közművelődési funkciók

Lehetséges fejlesztések a sport és ifjúsági funkciók területén:

 • Uszoda-tanuszoda létesítése
 • Kis sportcsarnok létesítése
 • Szabadtéri rekreációs és sportolási lehetőségek
 • Fitness – központ

Lehetséges fejlesztések a lakó jellegű funkciók területén:

 • Lakóépület – apartmanház
 • Nyugdíjasház – apartmanház
 • Lakóépület önkormányzati bérlakásokkal

Egyéb (kiszolgáló és a park hasznosításával kapcsolatos) lehetséges fejlesztések:

 • Konyha-étterem (közösségi tér egyben)
 • Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás
 • Kávéház, klubház a parkban
 • A park többfunkciós hasznosítása

A terület lehetséges hasznosítását, a beruházás egészét alapvetően befolyásoló tényező hogy található-e a terület alatt gyógyvíz A vízkutatás eredményessége, a termálvíz, illetve esetlegesen gyógyvíz az egész fejlesztést felgyorsíthatja és eredményesebbé teheti, mivel a vízhez kapcsolódó egészségügyi és sportszolgáltatások (vízgyógyászati központ, uszoda és tanuszoda) központi jelentőségűvé, a teljes beruházás arculatát meghatározóvá válhatnak. Meg kell jegyeznünk, hogy a termálvíz feltárására irányuló fúrások és vizsgálatok további, jelentős kiadást jelenthetnek.

Alapvető célunk, hogy a tervezés és a kivitelezés során az Önkormányzat mindvégig biztosítsa a fejlesztés eredeti céljainak megvalósulását és a környező területek, ill. a kerület teljes lakossága érdekeinek érvényesülését. Mindezt a következő szempontok figyelembe vételével kívánjuk elérni:

 • egymást erősítő, komplex szolgáltatások,
 • Az ingatlan jelentős környezeti értékeinek védelme és fejlesztése,
 • az ingatlanon elhelyezhető épületek környezetbarát, zöld jellegének biztosítása,
 • az alternatív források hasznosítása,
 • a megközelítés megfelelő biztosítása, a közlekedés átszervezése.

Önkormányzatunk az ÉPK Fejlesztéssel kapcsolatban ezúton kezdeményez széles körű egyeztetést és párbeszédet a XV. kerület lakosságával. Kérjük, hogy támogassa a fejlesztést véleményével, kérdéseivel és javaslataival.

Comments are closed.