Kamerarendszer létesítéséhez pályázati felhívás társasházak és lakásszövetkezetek részére

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata társasházi kamerarendszer kiépítésére pályázatot hirdet, amely lehetőséget biztosít a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek lakóközösségeinek, hogy lépcsőházaik bejáratát folyamatos megfigyelés alá vonják, így erősítve a lépcsőházak biztonságát és a lakók biztonságérzetét. A pályázat célja, hogy segítséget nyújtson a kerületi lakóközösségek részére kamerarendszer kiépítéséhez, ezzel hozzájárulva a kerület közbiztonságának javításához.

  1. Pályázók köre:

 A pályázaton a kerület közigazgatási határán belül lévő minden társasház, illetve lakásszövetkezet részt vehet.

2. A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő

Mértéke: lépcsőházanként 50 000 Ft (bruttó)

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló összeg: 5 000 000 Ft.

A pénzügyi forrás a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) sz. önkormányzati rendelet 3.2 mellékletében lett előirányozva.

A Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzata a nyertes pályázók megbízott képviselőivel (közös képviselő) szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésétől számított 8 napon belül utalja az Önkormányzat az elnyert támogatást.

3. Pályázat benyújtásának helye és ideje:

a pályázatot egy példányban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani. Személyes kézbesítés esetén, a pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. földszint. Bejárat az Illyés Gyula utcai sarkon). Postai úton: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 1601 Bp., Pf.: 46.

A pályázat benyújtásának ideje: munkanapokon, hétfőn 8.00 és 18.00 óra között, keddtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 12.30 óra között. A benyújtási határidőig benyújtott, pályázatokról az Ügyfélszolgálat átvételi elismervényt ad a benyújtónak. A benyújtási határidőn túl az iroda nem vesz át pályázatot!

Postai kézbesítés esetén a pályázatot zárt borítékban kérjük elhelyezni és feladni. A borítékon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

–            pályázó lakóközösség neve, címe

–          „TÁRSASHÁZI KAMERARENDSZER PÁLYÁZAT”

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A támogatásról a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság a beérkezés sorrendjében a keretösszeg erejéig dönt, a benyújtástól számított 30 napon belül. A döntésről a pályázók írásban értesülnek a döntést követő15 napon belül. Az Önkormányzat a nyertesekkel a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal megállapodást köt. A nyertes pályázóknak az értesítés kézhezvételétől számított 90 nap áll a rendelkezésükre, hogy a pályázat műszaki tartalmát megvalósítsák. Hiányosan benyújtott pályázat esetében a hiánypótlási felhívásától számított 8 napon belül a megjelölt hiányosságokat pótolni kell, ennek elmaradása esetén a pályázat nem bírálható el, azt el kell utasítani.

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

  • közgyűlési határozat a beruházásról és a pályázaton történő indulásról, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén a beruházás megkezdése előtt, de legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve alapszabályát (belső szabályzat) kiegészíti a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított – adatkezelésre vonatkozó szabályokkal
  • árajánlattal alátámasztott elképzelés a megvalósítandó rendszerről, műszaki tartalom

leírása

  • nyilatkozat arról, hogy a társasház, illetve lakásszövetkezet a támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik
  • nyilatkozat arról, hogy a megvalósítás a társasházról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25.§-ának, illetve a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 14/A. §- ának a betartásával történik

o   nyilatkozat a beruházás megvalósulásának meghiúsulása esetében a támogatás

visszafizetéséről (felhatalmazás azonnali beszedési megbízási benyújtására)

o   a támogatott ÁFA minősítéséről szóló nyilatkozat

o   a törvényes képviseletre vonatkozó közgyűlési határozat másolata

  • társasház alapító okirata, lakásszövetkezet alapszabálya
  • a pályázó nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelősséget vállal, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
  • lakásszövetkezetek esetén a 3. sz. melléklet közpénzi nyilatkozat benyújtása
  • az Önkormányzat a kamerarendszer működését a megvalósítást követően egy éven belül ellenőrizheti

A pályázat kizárólag a felsorolt dokumentumok egyidejű benyújtásával érvényes. A kapott támogatás összegével a lakóközösség 90 napon belül az Önkormányzat felé köteles elszámolni a kivitelező számlájának, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek a bemutatásával. Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül neki felróható okból a szerződést nem írja alá, az elnyert támogatást elveszti.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Szente László közbiztonsági referenstől kérhető a 305-3137-es telefonszámon.

Hajdu László sk.

polgármester

Comments are closed.