Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

lakások és lakóépületek biztonság növelés (hevederzár) támogatására

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet Budapest XV. kerületének közigazgatási területén álló lakások és lakóépületek biztonság növelésének támogatására

1. A pályázók köre:

A pályázat keretében elnyerhető támogatásért Budapest XV. kerületének közigazgatási területén álló lakások és lakóépületek tulajdonosai, haszonélvezői vagy bérlői nyújthatnak be pályázatot.

 2. A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: egyszeri, vissza nem térítendő.

Mértéke: lakásonként, illetve lakóépületenként 1 db hevederzár felszerelése, melyet Támogató az általa külön beszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval szereltet fel.

A pályázati felhívás közzétételekor a támogatás céljára rendelkezésre álló keretösszeg:

2.075.200.- (kettőmillió-hetvenötezer-kettőszáz) Ft + ÁFA.

3. A támogatás nyújtásának feltételei:

–        A támogatás annak a természetes személynek nyújtható, aki tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője Budapest XV. kerületének közigazgatási területén álló lakásnak vagy lakóépületnek. A tulajdoni viszony fennállásáról a pályázónak a pályázattal együtt benyújtandó adatlapon kell nyilatkoznia. Haszonélvező vagy Bérlő pályázó esetén a pályázat benyújtásához a tulajdonos hozzájárulása is szükséges, melyet a pályázati adatlap aláírásával adhat meg;

–        A hevederzárak beépítésére Támogató köt szerződést az általa kiválasztott vállalkozóval.

Támogató – az általa kiválasztott vállalkozón keresztül – a hevederzárak beépítését, a vállalkozóval kötendő szerződés aláírásától számított egy naptári éven belül befejezi. Amennyiben Pályázó felelősségi körébe tartozó okból a pályázati cél (a hevederzár felszerelése) nem valósul meg határidőre, a támogatás nem vehető igénybe.

4. A Támogatót megillető jogok:

–        a tulajdonviszonyok ellenőrzése a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban,

–        a szerelés folyamatának mindenkori ellenőrzése, valamint az elkészült, befejezett munka ellenőrzése;

–        a támogatás felhasználásával kapcsolatos számlák, bizonylatok áttekintése;

–        minden olyan okiratba történő betekintés, amely a szerződés teljesítését érinti;

 5. A pályázat

Pályázni a pályázati felhívással együtt letölthető, vagy nyomtatott formátumban a Bp. Főv. XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, térítés nélkül átvehető, hiánytalanul kitöltött Jelentkezési adatlap benyújtásával lehet.

Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének, valamint a hevederzárral ellátandó ingatlan címének  nyilvánosságra hozatalához

6. A pályázatok benyújtása:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 2. (hétfő) 17  óra 30 perc.

A pályázatok benyújthatók nyomtatott, vagy digitális formátumban.

Nyomtatott formátum választása esetén, a pályázatot egy példányban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

Személyes kézbesítés esetén, a pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. földszint. Bejárat az Illyés Gyula utcai sarkon).

A pályázat benyújtásának ideje: munkanapokon, hétfőn 8.00 és 18.00 óra között, keddtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 12.00 óra között. A benyújtási határidőig benyújtott, és formai szempontból megfelelő pályázatokról az Ügyfélszolgálat átvételi elismervényt ad a benyújtónak. A benyújtási határidőn túl az iroda nem vesz át pályázatot!

Postai kézbesítés esetén a pályázatot zárt borítékban kérjük elhelyezni és feladni. A borítékon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

–          a feladó (pályázó) neve, címe;

–          „BIZTONSÁG NÖVELÉS PÁLYÁZAT”;

–          cím:     Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Postai kézbesítésnél a pályázat beérkeztének az érkeztetés időpontját tekinti a támogató.

A pályázat – mint postai küldemény – elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat a Pályázót terheli!

Digitális formátumban a pályázatokat a varosuzemeltetes@bpxv.hu E-posta címre kell benyújtani, a pályázati felhívás 5. pontjában felsorolt tartalommal, „pdf” formátumban. A pályázatot tartalmazó E-levél tárgyaként „Biztonság növelés pályázat” kifejezést kell megadni!

7. Az elbírálás szempontjai:

–        a pályázat formai megfelelősége;

–        Támogató a benyújtott pályázatokat beérkezési sorrendben részesíti támogatásban. A támogatási keretösszeg kimerüléséről Támogató honlapján (www.bpxv.hu) tesz közzé közleményt, a keretösszeg kimerülését követően pályázatokat nem fogad be.

–        nyertes pályázat esetén, amennyiben a fogadószerkezet alkalmatlan, illetve az ajánlat műszaki tartalmához képest jelentős többletmunkát  igényel, a szerkezet nem kerül felszerelésre.

A beérkezett pályázatokat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottsága a benyújtási határidőt követő első rendes ülésén bírálja el.  A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

Budapest, 2015. „                            ”

 

Melléklet:

Jelentkezési adatlap

 

Comments are closed.