PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016 (2. pályázati forduló)

Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítására

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet, a XV. kerületi 5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, illetve szövetkezeti lakóépületek közös tulajdonban álló kamatmentesen visszatérítendő támogatására.

1. A pályázaton azok a XV. kerületi 5 lakásos vagy ennél nagyobb társas, ill. szövetkezeti házak vehetnek részt, ahol az önkormányzati tulajdoni hányad nem Pályázni a mellékelt Jelentkezési adatlapon lehet. (2. sz. melléklet)

2. A támogatás a következő célokra igényelhető:

 teljes homlokzat hőszigetelése, padlásszigetelés, lapostetők

 tető, tetőszerkezet, héjalás, kémények, hő- és csapadékvíz

 födémek, függőfolyosók, erkélyek, szerkezeti elemek,

 az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti és elektromos vezetékhálózat részleges, vagy teljes felújítása, cseréje

 lakóépületen belül kiépítendő kamerarendszer kialakítás

A homlokzat hőszigetelése, színezése esetén a nyertes Pályázónak a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával kell egyeztetnie. (1153 Bp. Bocskai u. 1-3. C. épület I. em. 116-119. iroda; tel: 305-3352).

A ténylegesen igénybe vett támogatást az Önkormányzat legfeljebb öt évig terjedő időtartamra kamatmentes, havi egyenlő részletben történő visszafizetési kötelezettség vállalása mellett, felújítási támogatásként biztosítja, melynek nagysága a pályázat elbírálásakor elfogadott felújítási bruttó összköltség maximum 50 %-a lehet. Egy pályázónak nyújtandó támogatás felső határa legfeljebb 5 millió forint lehet. Az illetékes Bizottság döntését követően a műszaki tartalom nem módosítható, továbbá a Bizottság által megítélt támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a kivitelezési összeg váratlan kiadások miatt meghaladja pályázatban közölt beruházási költségeket. A pályázaton nyertes lakóközösség a Bizottság által megítélt teljes támogatási összegre akkor jogosult, ha kivitelezés teljes összköltségének az 50%-át nem haladja meg. Ellenkező esetben a Támogatási szerződés módosítása szükséges.

 A társas- illetve szövetkezeti háznak rendelkezni kell a felújítási összeg minimum 50 %-ával, melyről külön kell nyilatkoznia. (önerő nyilatkozat)

 A támogatást nyújtó a támogatás összegére meghatározott törlesztő részlet fizetésének elmaradása esetén az elmaradás után a Ptk-ban rögzített kamat

 A költségvetésben szereplő összeget meghaladó mindennemű kiadás 100 %-a a társas- illetve szövetkezeti házat terheli.

 A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat a társas- illetve szövetkezeti ház képviselőjével együttesen szerződést köt a pályázati kiírás részét képező megállapodás mintában (3. sz. melléklet) foglaltak szerint.

A felújítási munkákra a kivitelezővel a társas- illetve szövetkezeti ház közössége köt szerződést.

 az építkezés folyamatának mindenkori ellenőrzése,

 a támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, számlák, bizonylatok áttekintése,

 Közgyűlési jegyzőkönyv, amely tartalmazza:

1. ) a lakóépület pályázatra való jelentkezését,

2.) a felújítási munkák megnevezését és költségirányzatát (árajánlat),

3.) a közgyűlés által a 3 árajánlat közül kedvezőbbként elfogadott költségvetést,

4.) homlokzat felújítás esetén fénykép az épületről,

5.) építési engedély köteles munkálatok kapcsán, jogerős építési engedélyt kell benyújtani a szerződés megkötése előtt,

 elbírálásnál a következő pontok kerülnek preferálásra:

1.) teljes homlokzat hőszigetelése, színezése,

2.) élet és balesetveszély elhárítás,

3.) épület állag gyors romlásának megakadályozása,

4.) energiatakarékos felújítás, kivitelezés,

A pályázat kiírója lehetőséget biztosít a pályázóknak egyszeri hiánypótlásra, melyet legkésőbb az értesítést követő 15 napon belül kell teljesíteni.

A pályázat érvénytelennek minősül a szükséges tartalmi kellékek hiánya esetén.

A pályázatot az Önkormányzat Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottsága bírálja el. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az előírt feltételek megléte sem kötelezi az Önkormányzatot az igényelt támogatási összeg biztosítására, annak mértéke ugyanis a rendelkezésre álló pénzügyi forrás nagyságától, valamint az érvényes pályázatok számától függ. A kiíró a pályázat eredményéről legkésőbb 2016. október 21-ig dönt, melyről az elbírálás határidejét követő 15 napon belül, de legkésőbb 2016. november 7-ig postai úton értesíti a pályázót és a pályázat eredményét közzéteszi az Önkormányzat bpxv.hu honlapján.

Pályázó a pályázatban vállalt munka elkészültével tájékoztatja Városüzemeltetési Főosztály illetékes ügyintézőjét, aki a helyszíni bejárás során igazolja a munka elvégzését.

Ezt követően a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a támogatási összeg lehívása érdekében:

 a kivitelező által benyújtott számlákról szóló kimutatás

 nyilatkozat tétel banktitok alóli felmentésre (banki nyomtatvány)

 felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (felhat. lev.) (2c. sz.mell.)

 nyilatkozat tétel banktitok alóli felmentésre (banki nyomt.) (3. sz. mell.)

– társasházaknak csatolni kell, a 4. sz. és 6. sz. mell. szerinti nyilatkozatokat

– lakásszövetkezeteknek csatolniuk kell az 5. sz. melléklet, 6. sz. és 7. sz.

Kamerarendszer kiépítésére irányuló pályázat esetén a pályázónak legkésőbb a szerződés megkötése előtt igazolnia kell, hogy Szervezeti Működési Szabályzata, illetve Alapszabálya (belső szabályzata) tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által megkövetelt, a kamerarendszer működtetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat.

Kihirdetés időpontja: 2016. július 25. (hétfő), a pályázati felhívás megtekinthető az Életképek c. újságban és az Önkormányzat honlapján, a pályázati adatlap letölthető a Önkormányzat Honlapjáról vagy személyesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályán, ill. beszerezető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. B épület 227. szoba) Tel.: 305-3183

Beadási határidő: 2016. augusztus 26. (péntek) 10.00 óra

Beadás és érdeklődés helye: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztálya Városüzemeltetési Osztálya

Elbírálás határideje: 2016. október 21. (péntek)

A pályázaton elnyert támogatás érvényessége: A támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül a kivitelezést be kell fejezni, a támogatási összeg csak ebben az esetben igényelhető, ill. utalható!

A támogatás forrása a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetés 3.1 melléklet, felhalmozási célú kölcsönök közötti „Társasházak felújítási pályázata (Kamerarendszerrel is)” sorának 5/861. pontjában megjelölt 62 millió 500 ezer Ft-os keretből a 2016. május 27-i benyújtási határidővel lezárult első pályázatból visszamaradt 20.954.785 Ft keretösszeg. A pályázati anyaghoz benyújtandó mellékletek ( JELENTKEZÉSI ADATLAP, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, AZ ELSZÁMOLÁS RENDJÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATLAP FELHATALMAZÓ LEVÉL ÉS EGYÉB NYILATKOZATI NYOMTATVÁNYOK) az Önkormányzat honlapjáról letölthetőek, ill. a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is beszerezhetőek.

Comments are closed.