Pályázat – Értékvédelmi támogatás

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest XV. kerület építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelmérőlszóló 36/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a 82/2015. (VI.22.) KÉB sz. határozatával kiírja 2015. évre vonatkozóan a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázatot.

A támogatás célja:

A XV. kerület közigazgatási területén lévő, az R. 1. számú mellékletében felsorolt, értékvédelmi szempontból egyedi védett épületek, építmények építészeti értékeinek megmentése, illetve azok tartozékainak korhű felújítása, rekonstrukciója.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása: Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

kerítés, kapuzat, előlépcső, előtető, homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, külső földszinti és emeleti nyílászárók, tető, terasz, valamint ezek tartozékai, díszítései, feliratok.

Rendelkezésre álló forrás:

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évi eredeti költségvetés felhalmozási tartalék „örökség- és értékvédelmi pályázat” során bruttó 5.000.000.- Ft.

A támogatás jellege és mértéke:

A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. Utcai homlokzatot érintő, a városképet jelentősen befolyásoló felújítás esetén a pályázat mellékleteként benyújtott költségvetés bruttó értékének 50 %-a, egyéb felújítások esetén a pályázat mellékleteként benyújtott költségvetés bruttó értékének 30 %-a támogatható.

Az egy pályázónak nyújtható támogatás felső határa egy épületre (ingatlanra) legfeljebb bruttó 1.000.000.- Ft.

A döntést követően a műszaki tartalom nem módosítható, továbbá a megítélt támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a kivitelezési összeg váratlan kiadások miatt meghaladja a pályázatban közölt beruházási költségeket.

A pályázaton nyertes pályázó a megítélt támogatási összeg igénybevételére akkor jogosult, ha a pályázati tartalom számlákkal igazoltan 100%-ban megvalósult, és kifizetésre került.

Amennyiben a kivitelezés összege a pályázatban tervezetthez képest aránytalanul – 10 %-ot meghaladóan – lecsökken, a támogatási összeg nem folyósítható.

Pályázók köre:

Jelen pályázat keretében az R. 1. sz. mellékletében felsorolt épületek tulajdonosai, társasházak, lakásszövetkezetek képviselőik útján pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek köre:

1)      Az egyedi védett épület, építmény felújítása, átalakítása, bővítése esetén meg kell őrizni, megsemmisülése esetén rekonstruálni az építmény:

a.)   tömegformáját,

b)  tetőformáját, tetőfelépítményeit,

c)    kéményeit,

d)  homlokzati tagozatait,

e)    homlokzati díszítőelemeit és egyéb részletképzéseket,

f)    egyéb épülettartozékait (rács, vasalat, világítótest, korlát stb.),

g)  nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,

h) anyaghasználatát (tetőhéjalása az eredetihez hasonló színű és mintázatú korszerű

építőanyaggal felváltható),

i)   eredeti homlokzati színezését.

2)  A védett épületek homlokzati színezésénél amennyiben nem igazolható korábbi

dokumentumok alapján az eredeti szín, akkor a környezetébe illeszkedő színezési módot,

pasztell árnyalatú föld színeket lehet alkalmazni.

Nem támogatható tevékenységek köre:

1)      A védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti berendezések, azok tartozékainak elhelyezése.

2)      A védett épületek homlokzati színezésénél rikító, telített szín alkalmazása, műanyag nyílászárók beépítése.

Elszámolható költségek:

A pályázathoz benyújtott árazott költségvetés alapján a támogatás jellege és mértékének figyelembevételével elbírált műszaki tartalommal megvalósult felújítás.

A pályázat keretében támogatás csak azon felújításokhoz igényelhető, amelyek kivitelezésére a támogatási szerződés megkötése után kerül sor.

A támogatás nyújtásának feltételei:

–        A pályázónak rendelkezni kell a felújítás teljes összegével, melyről külön nyilatkoznia kell.

–        A költségvetésben szereplő összeget meghaladó mindennemű kiadás 100 %-a a pályázót terheli.

–        A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat a pályázóval megállapodást köt.

A felújítási munkákra a kivitelezővel a pályázó köt szerződést.

A támogatást nyújtót megillető jogok:

–        az építkezés folyamatának mindenkori ellenőrzése,

–        a támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, számlák, bizonylatok áttekintése,

–        minden olyan okiratba történő betekintés, amely a szerződés teljesítését érinti,

A beküldött pályázatnak tartalmaznia kell:

1)      a kitöltött adatlapot

a)       mely tartalmazza a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét) és adószámát,

b)      a pályázó elérhetőségének megjelölését,

c)      a tervezett tevékenység konkrét megnevezését,

d)     az igényelt támogatás ÁFÁ-t is tartalmazó összegét.

2)      a) építési engedélyhez kötött munka esetén:

az építési engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyezési határozat

b) amennyiben a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:

tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező és/vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírás,valamint az építész tervező vagy szakrestaurátor nyilatkozata arról, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;

c) amennyiben a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység: a bejelentési eljárási tervdokumentáció és a bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás;

3) fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-5 fényképpel a jelenlegi állapotról;

4) a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetés;

5) tulajdonjogot igazoló okiratot;

6) társasházi/lakószövetkezeti és közös tulajdonú ingatlanok esetében lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyerhető támogatást igénybe kívánják venni;

8) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs tartozása a kerületi önkormányzat felé, sem olyan elszámolási kötelezettsége, amelynek nem tett eleget.

9) a pályázó nyilatkozata a támogatott tevékenység vagy a támogatási cél tekintetében az általános forgalmi adó levonására jogosultság vonatkozásában

10) a pályázó igazolását a köztartozásmentes adatbázisban való szerepléséről (amennyiben az adatbázisban nem szerepel nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt esedékességű köztartozása)

11) gazdálkodó szervezetek, szövetkezetek esetén a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll csőd felszámolás vagy végelszámolás:eljárás alatt

12) társasházak kivételével a pályázó 2007.évi CLXXXI. törvény 14.§-a szerinti tartalommal megtett nyilatkozatát arról, hogy nem esik a törvény 6.§-a hatálya alá,

13) társasházak kivételével a pályázó nyilatkozatát, ha a 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének a hatálya alá esik és kezdeményezi e körülmény közzétételét

14) banki igazolást az önrész elkülönített számlán történő elhelyezéséről.

A pályázat csak az összes melléklet egyidejű benyújtásával érvényes. Nyilatkozatok utólagos pótlására nincs lehetőség. A jelentkezési adatlap hiányában a pályázat érvénytelen!

Pályázat benyújtása:

A pályázatot a tulajdonos(ok)nak kell benyújtania két eredeti példányban a Budapest XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési Osztályra (1153. Budapest, Bocskai u. 1-3. B épület 227. szoba) személyesen vagy postán.

Beérkezési határidő: 2015. augusztus 31.  (hétfő) 1730 óra.

A benyújtáskor a Felújítási Kisokos egy példánya a Főépítészi, Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési Osztályán kérhető/átvehető.

 Az elbírálás szempontjai:

 –        a pályázat alaki megfelelősége,

–        a tervek megalapozottsága,

Az elbírálásnál az energiatakarékos felújítás, kivitelezés, külső hőszigetelés elmaradása esetén a belső hőszigetelés preferálásra kerül.

A benyújtott pályázatokat a XV. Kerületi Önkormányzat Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága a a benyújtási határidőt követő ülésén bírálja el. A rendelkezésre álló keret fel nem használt részéről a Bizottság később is dönthet. A Bizottság döntését külső szakértői véleményhez vagy tervtanácsi állásfoglaláshoz kötheti. Ingatlanonként egy pályázat nyújtható be. A támogatásra a nyertes pályázóval a polgármester az Önkormányzat nevében a bizottsági döntést követően támogatási szerződést köt.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul annak, illetve eredményének nyilvánosságra hozatalához.

A pályázaton elnyert támogatás érvényessége:

A támogatás igénybevételére a nyertes pályázó akkor jogosult, ha a kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül befejezi. A támogatási összeg igényléséhez  szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani. Amennyiben a támogatott az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá a pályázati cél nem valósul meg határidőben, a támogatás nem vehető igénybe.

A pályázatok borítékjára rá kell íni: Értékvédelmi Támogatás 2015.

Pályázati kiírás:

Kihirdetés időpontja: 2015. július 10. (péntek)
Kihirdetés módja: a pályázati felhívás megtekinthető az Életképek c. újságban és az Önkormányzat Honlapján, a jelentkezési adatlap letölthető (www.bpxv.hu), vagy személyesen igényelhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján. (1153. Bocskai u. 1-3. sarok)
Beadási határidő: 2015. augusztus 31.  (hétfő) 17.30 óráig
Beadás és érdeklődés helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal – Városüzemeltetési Főosztály Városüzemeltetési Osztály

(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. B épület II. em. 227. sz. iroda; tel: 305-3357)

Elbírálás határideje: A beérkezett pályázatokat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága a benyújtási határidőt követő első rendes ülésén bírálja el. 
A pályázó értesítése: a döntést követő 30 napos határidővel, postai úton

Budapest, 2015. június „……”

 

 

Budapest XV. Kerületi Önkormányzat

Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és  Környezetvédelmi Bizottsága

Comments are closed.