Pályázat a civil szervezetek 2015. évi programjainak támogatásáról

Pályázat a civil szervezetek 2015. évi programjainak támogatásáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a civil szervezetek programjainak 2015. évi támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja a civil szervezetek programjaihoz való hozzájárulás, amely a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, növelését szolgálja az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

A támogatottak köre

Pályázatot nyújthat be mindazon egyesület, szövetség, valamint alapítvány, melyet a bíróság a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett, az Önkormányzat területén székhellyel rendelkezik, az Önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és helyi szervezete az Önkormányzat területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az Önkormányzat területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak kivételes esetben támogathatók, nemzeti vagy humanitárius érdekből.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 1. a politikai párt és helyi szervezete,
 2. a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 3. az egyházak,
 4. a biztosító társaság,
 5. szakszervezet,
 6. munkástanács,
 7. az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek a feladatátvállalásuk körében
 8. azok a civil szervezetek, amelyek a pályázati céltól eltérően használták fel a támogatási összeget, vagy a visszafizetést, illetve az elszámolás benyújtását elmulasztották, így a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 9.§ (8) bekezdése alapján a következő három évben nem nyújthatnak be pályázatot.

A támogatás formája

A támogatás a pályázó 2015. január 1. és 2015. december 31. között megrendezett programjainak költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.

A támogatásra rendelkezésre álló szétosztható összeg 10.000.000,- Ft a 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet alapján. Pályázatonként legfeljebb 600.000,- Ft összegű támogatás nyújtható.

A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök a következők:

C/I. Nemzeti összetartozás erősítése

a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve;

b) a Nemzeti Összetartozás Napjának (június 4.) méltó ünneplése civil szervezetek, az önkormányzat és más közösségek együttműködésével;

c) a nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok készítése;

C/II. Új nemzedékek jövőjéért

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

b) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

c) nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

C/III. Mobilitás és alkalmazkodás

a) közbizalom erősítése,

b) közélet tisztaságának védelme, erősítése,

c) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,

d) közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

C/IV. Közösségi környezet

a) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása

b) természeti és épített környezet védelme, megóvása;

c) természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

C/V. Társadalmi felelősségvállalás,

a) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

b) érdekképviselet és érdekvédelem,

c) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése,

d) önkéntesség (önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése, civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása);

A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot 1 példánybana Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve személyesen a Polgármesteri Kabineten (1153 Budapest Bocskai u. 1-3.) lehet leadni. A borítékra rá kell írni a pályázat kódját (pl.: Civil Pályázat C/I).

Egy szervezet különböző kategóriákban és több tevékenységre is beadhat pályázatot.  Ebben az esetben minden pályázatot külön borítékban kell elhelyezni!

Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezet megjelölésével.

A benyújtás határideje: 2015. március 31. (kedd) 16.30.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati adatlapot (Letölthető dokumentumok)
 2. a civil szervezet alapszabályának másolatát,
 3. a bíróság általi nyilvántartásba vételt igazoló – 90 napnál nem régebben kiállított – végzést másolatban,
 4. a pályázó döntéshozó szervének (közgyűlés, kuratórium, vezetőség stb.) döntése a pályázaton való részvételről és megvalósítani kívánt célról,
 5. felhatalmazást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására (Letölthető dokumentumok)
 6. NYILATKOZATOT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról(Letölthető dokumentumok).
 7. KÖZZÉTÉTELI KÉRELMET a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (Letölthető dokumentumok) Csak érintettség fennállása esetén töltendő ki!

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a megjelölt hiányosságokat pótolni kell, ennek elmaradása nem igazolható és a mulasztás a pályázat elutasítását vonja maga után.

Az elnyert összeg rendeltetésszerű felhasználását a megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerinti elszámolási kötelezettség terheli.

A 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése szerint a civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, és a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákat benyújtani.

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálására a 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti határidő az irányadó.

Értesítés a pályázat eredményéről

A döntést követően a nyertes pályázók névsorát a helyben szokásos módon közzétesszük. Az eredményhirdetést követően az Önkormányzat megállapodást köt a nyertes pályázókkal. A megállapodás tervezete az Önkormányzat honlapján megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Kóródi Irén civil referenstől a 305-3358-es telefonszámon és a korodi.iren@bpxv.hu e-mail címen kérhető.

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Letölthető dokumentumok:

PÁLYÁZATI ADATLAP 2015.

Nyilatkozat (2)

Közzétételi kérelem

Felhatalmazó levél inkasszó ügyében civil szervezet számára

Nyilatkozat (1)

Bp XV ker Önk-Támogatott Civil szervezet közötti Megállapodás tervezet 2014

 

 

 

Comments are closed.