Hótakarítás és síkosság-mentesítés

A hótakarítás és síkosságmentesítés időszerű témájában hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az alábbi jogszabály alapján kell végezni a járdák és egyéb területek gondozását.

A 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a főváros köztisztaságáról) kimondja, hogy:

  1. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
  2. a) az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

  1. b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;
  2. c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;
  3. d) A tömegforgalmat bonyolító ingatlan esetén a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres ürítéséről és tisztán tartásáról.

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában – az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

A fenti elvégzendő tevékenység kapcsán kérjük, szíveskedjenek betartani a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a fás szárú növények védelméről) alábbi rendelkezését is:

  1. § (2) Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

 

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Tisztelettel:

Városüzemeltetési Osztály

Comments are closed.