Gazdálkodási osztályra osztályvezetőt keres a hivatal

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

PÁLYÁZATOT HIRDET

 KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLYON

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐI

munkakör betöltésére

 

1.)          A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

–          a jogszabályokban, a belső utasításokban meghatározottak és a főosztályvezető utasításai alapján irányítja a Gazdálkodási Osztály munkáját az önkormányzat tervezési, beszámolási és gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében;

–          végzi a szakmai vezetést a megalapozott költségvetési tervezési, pénzügyi és számviteli feladatok ellátásával, összehangolásával.

2.)          A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

–          irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját;

–          a főosztályvezetőt rendszeresen tájékoztatja az osztály szakmai munkájáról;

–          közreműködik vezetői adatszolgáltatások összeállításában;

–          a gazdálkodási osztály feladataihoz kapcsolódóan részt vesz a képviselő-testületi, illetve bizottsági előterjesztések elkészítésében;

–          részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a Közgazdasági Főosztály által előkészített szakmai anyagok tárgyalásához kapcsolódóan;

–          gondoskodik a Gazdálkodási Osztály tevékenységét szabályozó vezetői utasítások elkészítéséről, jogszabályi aktualizálásáról;

–          a főosztályvezető távolléte esetén ellátja a vezető által gyakorolt kiadmányozási jogkört;

–          megszervezi az osztály célszerű és hatékony munkamegosztását;

–          irányítja az osztályon belül lévő költségvetési, pénzügyi, számviteli csoportok tevékenységét;

–          ezen belül gondoskodik különösen a költségvetési rendelet és módosításainak összeállításáról, a Kiskincstári rendszer működtetéséről, a likviditáskezelésről, valamint az önkormányzat adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséről;

–          irányítja az osztályon belül lévő feladatokat az önkormányzat intézményeinek gazdálkodási tevékenységének koordinálásával kapcsolatban;

–          részt vesz az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntés előkészítésekben;

–          az osztály tevékenységébe tartozó feladatok irányítását a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében is elvégzi.

3.)          Pályázati feltételek:

–          magyar állampolgárság,

–          cselekvőképesség,

–          büntetlen előélet,

–          egyetemi vagy főiskolai szintű gazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés,

–          gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás,

–          integrált pénzügyi, számviteli rendszer használatában szerzett felhasználói gyakorlat,

–          legalább 1-3 év igazolt szakmai tapasztalat pénzügyi, gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői feladatok ellátásában,

–          vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

4.)           Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– államháztartási mérlegképes, mérlegképes könyvelői, okleveles könyvvizsgálói végezttség,

–  Szaldo integrált informatikai rendszer alkalmazásában felhasználói gyakorlat,

–  költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

–  középfokú angol vagy német nyelvvizsga

5.)          A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

–          rendszerszemlélet,

–          eredményorientáció, motiváltság,

–          problémamegoldó képesség,

–          jó együttműködési képesség és kommunikációs készség.

6.)          A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

7.)           A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidejű, heti 40 óra.

8.)          Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a Kttv., valamint a  XV. ker. Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

9.)          A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–    a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található),

–    motivációs levél,

–          iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

–          90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata vagy igénylést igazoló irat fénymásolata,

–          nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata – amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,

–          hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

–          nyilatkozat a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

10.)      Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban március 16. napján tölthető be.

11.)      Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 6.

12.)      Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: „pályázat gazdálkodási osztályvezető munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat gazdálkodási osztályvezető munkakörre” feltüntetésével.

Cím:       XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat ( 1153. Bp., Bocskai u. 1-3.)

13.)      Információ nyújtása:

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt Hőrich Szilvia Közgazdasági főosztályvezető nyújt, a 305-3292 telefonszámon.

14.)      Pályázati eljárás, a pályázati elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

15.)      Pályázat elbírálásának határideje:

2015. március 12.

16.)       A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–       www. kozigallas.gov.hu

–       www.bpxv.hu/álláspályázatok

17.)       A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.bpxv.hu honlapon szerezhet.

 

Comments are closed.