Belső ellenőrt keres a hivatal

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLYON

BELSŐ ELLENŐRI

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

1.) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet  alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

A vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése a Polgármesteri Hivatalban, a felügyelt intézményeknél, a nemzetiségi önkormányzatoknál és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál.

– a belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzése és értékelése, a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele;

– a belső ellenőrzési tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése;

– szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése;

– ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében.

Feladatát a belső ellenőrzési vezető közvetlen irányításával látja el, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Jegyző.

2.) A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21.§-ában foglalt feladatok ellátása.

3.) Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint;
 • legalább kétéves szakmai gyakorlat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli területen;
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai) alkalmazás;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

4.) Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • belső ellenőrzési regisztráció, ÁBPE I. vizsga megléte;
 • közigazgatási alap,- szakvizsga megléte;
 • belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett legalább két éves szakmai tapasztalat;
 • államháztartási, illetve önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • rendszerszemléletű látásmód, jó szintű, önálló, pontos munkavégzés, kiváló írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, probléma megoldási és együttműködési készség.

5.)  A jogviszony időtartama:

A kinevezés határozatlan időre szól.

A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

6.) Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a Kttv., valamint a XV. ker. Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

7.) Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található),

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata,
 • hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. (4) bekezdés szerinti regisztrációs eljárás vállalásáról szóló nyilatkozat;
 • a pályázathoz referenciák csatolhatók.

8.) Pályázat benyújtásának határideje:

 1. február 24.

9.)Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton „pályázat belső ellenőr munkakörre” feltüntetésével.

Cím:   XV. ker. Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Osztály

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

vagy személyesen (zárt borítékban) „pályázat belső ellenőr munkakörre” feltüntetésével.

Cím:   XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

10.) Pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az             előértékelésen kiválasztott és az írásbeli feladatokat sikeresen teljesítő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

11.) Pályázat elbírálásának határideje:

 1. március 4.

 

12.) A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ludvig Éva nyújt a 06-1-305-3131-as telefonszámon.

 

 

Comments are closed.