„Jöjjön ki Palotára!” pályázat a vendéglátás fejlesztésére

Pályázati kiírás

„Jöjjön ki Palotára!”címmel a helyi vendéglátás fejlesztésére

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, mint támogató nevében a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság a 24/2016. (III. 7.) KÉB sz. határozatával kiírja a „Jöjjön ki Palotára!”című pályázatát a helyi vendéglátás fejlesztésére.

A pályázat célja:

A pályázat elsődleges célja az, hogy a kerületi vendéglátóhelyek részt vegyenek a helyi kulturális és közösségi életben, annak szerves részévé, színterévé váljanak, felidézve a kerületi vendéglátás régi hagyományait.

Rendelkezésre álló forrás:

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2016. évi költségvetés 3.1 melléklete „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” során bruttó 2.500.000.- Ft.

A támogatás jellege:

A pályázat alapján előfinanszírozási formában, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

A döntést követően támogatási összeg utólag akkor sem növelhető, ha a megítélt összeg váratlan kiadások miatt meghaladja a pályázatban közölt költségeket.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek a XV. kerület közigazgatási területén működő éttermek, vendéglők, sörözők, cukrászdák üzemeltetői (egyéni vállalkozók, cégek).

A pályázatból jogszabály vagy egyéb ok miatt kizárt személyek körét a 4. számú melléklet szerinti közzétételi kérelem sorolja fel.

A pályázaton nem vehetnek részt azon üzemeltetők, akik a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által a „Kiemelt önkormányzati rendezvények – 2016” címmel jóváhagyott az Önkormányzat kiemelt rendezvényeinek szervezéséért, illetve azon való közreműködésükért támogatásban részesülnek.

A támogatott tevékenységek köre:

 • saját egyéni, vagy másokkal közös rendezvényötlet vendéglátó egység(ek)ben (kerthelyiségben), vagy közterületen történő kitelepüléssel,
 • kerületi rendezvényeken részvétel, vagy programötlet, elsősorban közterületi kitelepülésben,
 • közös gasztronómiai, kulturális rendezvények más vendéglátó egységekkel karöltve,
 • közösségformáló, hagyományőrző rendezvények,
 • vendégfellépőkkel megvalósított programok,
 • újszerű és szellemes, illetve hagyományőrző étlapok készítése, bevezetése, reklámozása, gasztroblogok indítása,
 • megvásárolható, ajándékozható gasztronómiai program (pl. főzőiskola vagy vacsorameghívás helyi jellegű ételekkel stb.),
 • cégtáblák, és az adott rendezvények reklámfeliratainak új, művészi igényességű arculati elemeinek megvalósítása,
 • vendéglátóhely arculatának fejlesztése, vonzóbbá tétele.

Elszámolható költségek:

 • A pályázaton elnyert támogatás összege, kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott tevékenység céljára, és az abban meghatározott időszakon belül használható fel az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A támogatás nem fordítható ingyenes nyújtandó étel biztosítására, valamint a támogatás célját nem szolgáló eszközök vásárlására, fejlesztésére.
 • A támogatás összege köztartozás kiegyenlítésére nem fordítható.
 • A támogatottat visszafizetési (teljes, illetve részarányos) kötelezettség terheli, amennyiben az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá a pályázati cél nem valósul meg határidőben.

A támogatás nyújtásának feltételei:

 • A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt.
 • A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, amelyekre vonatkozóan az Önkormányzatnak az irányadó jogszabályok alapján nyilvántartási és közzétételi kötelezettsége van. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja a pályázat és annak eredményének nyilvánosságra hozatalához.

A támogatást nyújtót megillető jogok:

 • A támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartásokba, számlákba, bizonylatokba, okiratokba betekinthet, illetve azzal kapcsolatban felvilágosítást kérhet.
 • A támogatott tevékenységét a helyszínen ellenőrizheti.

A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:

 1. Kitöltött adatlap, mely tartalmazza az alábbiakat:
 • a pályázó (üzemeltető) neve (cégneve),
 • pályázó székhelye (címe) és adószáma,
 • a pályázó elérhetőségei,
 • a vendéglátóhely neve, címe,
 • a tervezett tevékenységek konkrét megnevezését, azok hatásait és összefüggéseit a megjelölt pályázati céllal,
 • az igényelt támogatás ÁFÁ-t is tartalmazó összegét.
 1. A megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetés.
 2. A pályázó nyilatkozata a támogatott tevékenység vagy a támogatási cél tekintetében az általános forgalmi adó levonás iránti igényéről.
 3. A pályázó nyilatkozata a bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás engedélyezéséről a támogatási összeg erejéig, amennyiben az a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérőn került felhasználásra.
 4. Igazolás a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban való szereplésről.
 5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá nincs a támogatóval szemben korábbi támogatás tekintetében fennálló olyan elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége, amelynek nem tett eleget, illetve – amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs.
 6. A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
 7. A pályázó nyilatkozata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48/B. §. (1) bekezdésében foglalt, a támogatási jogviszonyban kedvezményezettre vonatkozó kizárási okok hiányáról.
 8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs tartozása a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat felé, sem olyan elszámolási kötelezettsége, amelynek nem tett eleget.

A pályázat az adatlap és az összes melléklet egyidejű benyújtásával érvényes. Nyilatkozatok pótlására a hiánypótlási felhívástól számított 3 napon belül van lehetőség. A jelentkezési adatlap hiányában a pályázat érvénytelen.

Pályázat benyújtása:

A pályázatot az üzemeltetőnek kell benyújtania két eredeti példányban zárt borítékban a Budapest XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály Ügyfélszolgálati Csoportjánál (1153. Budapest, Bocskai u. 1-3. Ügyfélszolgálat) személyesen vagy postán.

A pályázatok borítékjára rá kell íni az érintett vendéglátóhely nevét, címét, valamint a „Jöjjön ki Palotára!” jeligét.

Beérkezési határidő: 2016. április 11. (hétfő) 1730 óra

A pályázat elbírálása és szempontjai:

A benyújtott pályázatokat a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága a Bíráló Munkacsoport előzetes véleményének figyelembe vételével, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálja és dönt a díjazásról.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, azonban a Bizottság ezek közül csak egy pályázatot részesíthet támogatásban.

A támogatásra a nyertes pályázóval a polgármester az Önkormányzat nevében a bizottsági döntést követően támogatási szerződést köt.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat alaki és tartalmi megfelelősége,
 • a pályázat megalapozottsága és célhoz kötöttsége,
 • a pályázat megfelel-e a Knyt., valamint az Áht. összeférhetetlenségre és kizárásra vonatkozó szabályainak.

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

 • a kerületi vendéglátásra, ill. a helyi közösségi életre nagy hatást gyakorló tervek, elképzelések és programok megvalósítása,
 • a kerületi művészvilág bevonásával szervezett rendezvények,
 • a kerületi identitást erősítő gasztronómiai programok és reklámozásuk,
 • hagyományőrző palotai ételek és italok étlapra kerülése, és azok reklámozása,
 • a kerületi kulturális, illetve ünnepi rendezvényekhez kapcsolódó, azok színvonalát emelő igényes gasztronómiai programok,
 • a több vendéglátó egységgel közösen kidolgozott, megvalósított pályázatok,
 • önrész vállalásával pályázók.

A pályázat lebonyolításának ütemezése:

Kihirdetés időpontja: 2016. március 10. (csütörtök) 8.00 óra
Kihirdetés módja: A pályázati felhívás megtekinthető a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat honlapján (www.bpxv.hu), a jelentkezési adatlap és annak mellékletei a honlapról letölthetők, vagy személyesen igényelhetők a Budapest, Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1153. Bocskai u. 1-3. sarok).
Beérkezési határidő: 2016. április 11. (hétfő) 17.30 óráig
Beadás helye: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal –

Hatósági Főosztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztálya, Ügyfélszolgálati Csoport

(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. sarok – Ügyfélszolgálat)

Elbírálás határideje: A beérkezett pályázatokat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el és dönt a díjazásról.
A pályázó értesítése: A pályázat eredményéről a pályázó 3 munkanapon belül telefonon, és ha van e-mail elérhetősége, akkor elektronikus levélben is, továbbá írásban 8 munkanapon belül postai úton is értesül.

 

A pályázatról bővebb információhoz az alábbi elérhetőségeken lehet jutni:

Gál Gyöngyi osztályvezető (Hatósági Főosztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály), tel.: 06-1-305-3202, fax: 06-1-305-3194, hatosagifoosztaly@bpxv.hu.

 

Budapest, 2016. március 7.

 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat

Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága

Comments are closed.